ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА WWW.QBB.BG

Настоящият документ („Правилата“) съдържа правила за ползване на уебсайта www.qbb.bg („уебсайта“) – виртуален информационен ресурс в интернет, собственост на „КуадрантБевъриджис” АД, който дава възможност за ползване на различни услуги и за откриване на информация чрез хипервръзки към информационни ресурси, разположени на други уебсайтове извън контрола на „КуадрантБевъриджис” АД.

Правилата представляват правно споразумение между „КуадрантБевъриджис” АД и потребителя, което съдържа условията за използването на уебсайта. Правилатавлизат в сила от момента, в който Потребителят използва за пръв път уебсайта. Те са приложими при всяко посещение и използване на уебсайта и са валидни до преустановяване използването на уебсайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на уебсайта.

1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
1.1. Потребител e всяко физическо или юридическо лице, което ползва предоставяни от „КуадрантБевъриджис” АД услуги и ресурси чрез уебсайта www.qbb.bg. „КуадрантБевъриджис” АД предоставят на потребителя достъп до всички публикувани в уебсайта ресурси като:
  • текстови, графични, аудио и видео материали и др., разработени от „КуадрантБевъриджис” АД за негови клиенти;
  • други ресурси.
1.2. Всички изображения, поместени на уебсайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока/услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на стоките или услугите в уебсайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации и т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната стока или да създават грешно впечатление за предлаганата услуга.
1.3. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта без разрешение на „КуадрантБевъриджис” АД е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.
1.4. Правото на достъп на потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е „КуадрантБевъриджис” АД, техни клиенти, друг потребител на уебсайта или трето лице.
1.5. При ползване на уебсайта потребителят следва:
  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Правила, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията, законите на Република България и приложимите международни актове;
  • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • да уведомява незабавно „КуадрантБевъриджис” АД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
  • да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощено да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си.

1.6. При ползване на уебсайта потребителят следва да не извършва недобросъвестни актове – действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNKMAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.
2. ПРОМЕНИ И ПОДДРЪЖКА НА УЕБСАЙТА
2.1. Доколкото предоставяните от „КуадрантБевъриджис” АД ресурси са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне (свободно или срещу регистрация) могат да бъдат променяни по всяко време едностранно от „КуадрантБевъриджис” АД.
2.2. При извършване на промени в Правилата, „КуадрантБевъриджис” АД уведомява потребителя, като публикува на видно място на уебсайта съобщение за промените в същите.
2.3. „КуадрантБевъриджис” АД си запазва правото да блокира достъпа на всички или част от потребителите до уебсайта или части от него, напр. в случай на съмнения за нарушаване на настоящите Правила или на приложимото законодателство.
3. АВТОРСКИ ПРАВА
3.1. Всички елементи на съдържанието на уебсайта www.qbb.bg, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на „КуадрантБевъриджис” АД, или на посочени трети лица.
3.2. Материалите и ресурсите, предоставяни от „КуадрантБевъриджис” АД, са предназначени изключително за лично ползване. Потребителят няма право да използва публикуваните на www.qbb.bg материали и ресурси за търговски нужди и/или с цел печалба.
3.3. В случай че елементи или материали от уебсайта бъдат запаметени на компютъра на потребителя или разпечатани за лична и нетърговска употреба, потребителят следва да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права на „КуадрантБевъриджис” АД и съответните трети лица.
4. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА
4.1. „КуадрантБевъриджис” АД има право, но не и задължение, да запазва използвани материали и ресурси, публикувани на www.qbb.bg.
4.2. Предоставянето на достъпа до ресурсите на този уебсайт не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между потребителя и интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на уебсайта. „КуадрантБевъриджис” АД не носи отговорност, ако потребителят не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на „КуадрантБевъриджис” (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с интернет свързаност и др.).
4.3. „КуадрантБевъриджис” АД не гарантира, че предоставяните ресурси са незасегнати от компютърни вируси, троянски коне или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи.
4.4. „КуадрантБевъриджис” АД не носи отговорност за съдържанието на други уебсайтове, достъпът до които се осъществява чрез хипервръзки, публикувани на уебсайта, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване.
4.5. Използването на предоставяните материали и ресурси е изцяло на риск и отговорност на потребителя. „КуадрантБевъриджис” АД не отговоря за вреди, евентуално причинени на потребителя при ползване на предоставяните материали и ресурси, освен ако са причинени умишлено.
4.6. „КуадрантБевъриджис” АД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
4.7. „КуадрантБевъриджис” АД не гарантира, че предоставяните ресурси ще бъдат непрекъсваеми и винаги свободни от грешки.
4.8. „КуадрантБевъриджис” АД има право по своя преценка да прекратява предоставянето на материалите и ресурсите, достъпни в уебсайта.
4.9. С изключение на случаите на умисъл или груба небрежност, „КуадрантБевъриджис” АД няма да носи отговорност пред потребителите за вреди, независимо дали на договорно или извъндоговорно основание, произтичащи от или свързани с уебсайта, включително но не само свързани с ползването или невъзможността за ползване на уебсайта; ползването или позоваването на съдържанието, качено на уебсайта.
5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
5.1. Във връзка с използването на уебсайта „КуадрантБевъриджис” АД, в качеството на администратор,може да обработи лични данни на потребителите. „КуадрантБевъриджис” АД ще опазва конфиденциалносттаимв изпълнение на приложимото законодателство за защита на личните данни. Освен това е възможно да събира информация относно това къде потребителите ни се намират в интернет пространството (като например данни за домейн и входящ URL, IP адрес), информация относно техния браузър, посетените страници от уебсайта, както и въведените в уебсайта думи за търсене. Повече информация се съдържа в Политиката за поверителност и бисквитки на „КуадрантБевъриджис” АД, публикувана на уебсайта.
6. ДРУГИ
6.1. Ако която и да е част или определена клауза от настоящите Правила бъде обявена за недействителна или неприложима поради каквато и да е причина, това няма да влияе на действителността и приложимостта на останалите клаузите от настоящите Правила.
6.2. Отказ от право, извършен от страна на„КуадрантБевъриджис” АД, няма да се счита за отказ от неговите права, произтичащи от каквото и да е предхождащо или последващо нарушение на която и да е клауза от настоящите Правила.
6.3. Правилата са изготвени и се тълкуват в съответствие с българското право.